Statut AWFiS

26.06.2019

W dniu 19 czerwca 2019 roku na posiedzeniu Senatu AWFiS w obecności 28 senatorów, na podstawie art. 227 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1669) w zw. z art. 34  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 ze zm.), podjęto uchwałę nr 41, którą zatwierdzono Statut Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

        Na 34 osoby uprawnione do głosowania, 28 osób uprawnionych obecnych, 24 osoby „za”, 2 osoby „przeciw”, 2 osoby „wstrzymały się” od głosu.

Statut został uchwalony zgodnie z prawem, po zasięgnięciu opinii Rady Akademii oraz działających w  uczelni związków zawodowych. Zanim przystąpiono do głosowania, przewodniczący Senatu dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS poddał pod głosowanie oddzielnie każdy paragraf i preambułę. Nowy, uchwalony w sposób demokratyczny statut wejdzie w życie 1 października 2019 roku, z wyjątkiem art. 120 ust. 2, który mówi o wygaśnięciu z dniem 30 września 2019 r. kadencji dziekanów, prodziekanów, rad wydziałów i prorektorów. Treść statutu i uchwały dostępna będzie w BIP AWFiS.

K.R.

Wróć