Ogłoszenia

Informacja o terminach egzaminów dla kandydatów na studia drugiego 
stopnia, kierunek fizjoterapia:

21. 09.2018 godz.12.00 studia stacjonarne SALA KONGRESOWA

25.09.2018 godz.12.00 studia niestacjonarne SALA KONGRESOWA

Egzamin sprawności fizycznej

Egzamin sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 19.09.2018 r. O godzinie egzaminu kandydat FIZJOTERAPII zostanie poinformowany przez Komisję Rekrutacyjną, po zakończeniu terminu rejestracji elektronicznej.

 

Ocena stanu zdrowia kandydata na studia.


Dotyczy wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wydanego tylko przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1144), stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku. Skierowania do pobrania zamieszczone na stronie internetowej. Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań.

 

 

Dziekan Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii AWFIS


Ogłasza dodatkowy nabór na

stacjonarne studia pierwszego stopnia, na kierunek terapia zajęciowa.

Obowiązkowa rejestracja internetowa trwać będzie do dnia 16.09.2018

 

 

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego ogłasza dodatkowy nabór

na studia II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz na studia II stopnia na kierunku Sport

Obowiązkowa rejestracja internetowa dla obu kierunków trwać będzie do dnia 18.09.2018

 

 

 

Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji ogłasza dodatkowy nabór

na studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunku TURYSTYKA i REKREACJA.

Rejestracja internetowa trwać będzie do dnia 11.11.2018