Przewody doktorskie

Sprawy administracyjne związane z przewodami doktorskimi,

Ernest Janczyk, pokój 111, tel.: (58) 55 47 104
ernest.janczyk@awf.gda.pl

 

Zasady wszęcia przewodu doktorskiego

 • Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej (art.11 ust.2)
 • Rozprawa doktorska, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
 • Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra MNiSzW (art. 13 ust. 2 i 6)


Kandydat składa wniosek, o wszczęcie przewodu doktorskiego, po przedstawieniu koncepcji pracy doktorskiej, na otwartym zebraniu naukowym Katedry Wydziału Wychowania Fizycznego

Wykaz dokumentów potrzebnych do wszczęcia przewodu doktorskiego na Wydziale Wychowania Fizycznego AWFiS w Gdańsku

 • Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego z proponowanym tematem, ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, a także propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej;
 • Oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dyplomu magisterskiego
 • Koncepcja rozprawy doktorskiej wersja papierowa i elektroniczna (8 egzemplarzy + CD)
 • Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych wraz z odpowiednim zapisem i dokumentacją ich publicznej przezentacji;
 • Zaświadczenie z Katedry Wydziału WF o wystąpieniu naukowym;
 • Opinia prof. lub dr hab. na temat dorobku naukowego, aktywności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej kandydata;
 • Życiorys naukowy oraz informację o działalności popularyzującej naukę (w tym przebieg pracy zawodowej, zakres zainteresowań naukowych);
 • Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie;
 • W przypadku osoby niezatrudnionej w AWFiS, kandydat składa oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu doktorskiego;
 • W przypadku osoby zatrudnionej w AWFiS kandydat składa zobowiązanie o pokryciu kosztów;

 • Kwestionariusz osobowy

 • Zobowiązanie o pokryciu kosztów przeprowadzenia przewodu
 • Opinia komisji etycznej (w przypadkach wymaganych).


Ponadto

 • Kandydat może zostać zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego nowożytnego pod warunkiem przedstawienia certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego określonego przez MNiSW z dnia 22.09.2011r.
 • Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski (art. 13 ust 5)